Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimleri Seçim İlanı Yayımlandı

Güncel 13 Eylül 2017 16:10
Videoyu Aç Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimleri Seçim İlanı Yayımlandı
A
a

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organ seçimleri seçim ilanı yayımlandı.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından resmi gazetede yayımlanan  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri hakkında yönetmelikteMeslek Komitesi, Meclis Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Asıl ve Yedek Üyeleri ile Birlik Genel Kurulu Asıl ve Yedek Delegeleri ve Disiplin Kurulunun Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimleri, TSO Başkanlığının yazılı talimatlarına uygun şekilde yapılacağı bildirildi.
Buna Göre;
1-Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi asıl ve yedek üyeliği ile Meclis asıl ve yedek üyeliği seçimi; 01 Ekim 2017 Pazar Günü, Yenice Mah. Atatürk Cad. Tüccarlar İşhanı  Merkez/Kırşehir adresinde bulunan Oda hizmet binasında 09.00-17.00 saatleri arasında gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılacak.
2-Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın 12 Meslek Grubuna ait listeler, TSO Başkanlığı tarafından tetkik ve tasdikini müteakip, 13-14-15 Eylül 2017 (Çarşamba-Perşembe -Cuma ) günlerinde, 3 tam iş günü Oda Hizmet Binasının 1.kat girişinde ilan edilecek. 
3-İlgililer, listeleri tetkik ederek isimlerinin ya da unvanlarının yanlış yazılmış, yazılmamış veya seçme ve seçilme hakkına haiz olduğu halde listelere geçmemiş olduklarına dair sadece kendileri ya da kendi firmaları ile ilgili hususlara listelerin asılı olduğu günler içerisinde, belgeleri ile birlikte Kırşehir Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz edebilecekler.
5174 Sayılı Kanunun 84. maddesine göre yapılacak olan itirazlar; en geç 2 gün içinde karara bağlanır. Bu karara tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İl Seçim Kurulunun 3 gün içinde vereceği karar kesindir. Böylelikle listeler kesinleşmiş olacaktır 26 Eylül 2017 Kesinleşen listeler 27-28-29  Eylül 2017  ( Çarşamba-Perşembe-Cuma )  günlerinde 3 tam iş günü Oda Hizmet Binasının 1.kat girişinde ilan edilecek. 
4-Meslek Komitesi ile Meclis üyeliği seçimleri için 12 Sandık Kurulu bulunacaktır. Sandık Alanları Oda hizmet binasının 3.katında yer alan Konferans Salonu’nda olacak.
5-Her meslek grubunun; meslek komitesine ve meclis üyeliğine seçilecek asıl ve yedek üye sayıları listeler ile birlikte Oda Hizmet Binasının 1.kat girişinde ve Seçim Mahallinin Girişinde ilan olunacak.
 6 ) 6353 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile değişik 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 81/5 maddesinde, “ tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden 90 gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret Sicil Müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki 90 gün de dahil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilemez.” Hükmü yer almaktadır. 
Yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde, 01 Ekim 2017  tarihinde yapılacak KTSO organ seçimleri nedeniyle, Temsil ve ilzama (bağlayıcı işlemler) yapmaya yetkili birden fazla temsilcinin bulunması halinde Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilecek dilekçede belirtilen kişi adına yetki belgesi düzenlenme-si, yetki belgesinde belirtilen kişinin T.C. Kimlik numarasının bulunması gerektiği, Hususu, Ticaret Sicili Müdürlüklerince mevzuat kapsamında tetkik edilerek; tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerine, Oda organ seçimlerinde oy kullanmaya yetkili olduklarına dair yetki belgesi düzenlenecek.
7-Organ Seçimlerine Katılma Ve Seçilme Nitelikleri:
A )  Seçme yeterlilikleri;
a) Seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır Odaya  kayıtlı olmak, (694 Sayılı K.H.K. - OHAL)
b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak,
c) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak,
d) Odaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak gerekir.
 Seçme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;
 a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.
Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanamaz.
Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.
B) Seçilme Yeterlilikleri
Oda organlarına seçilebilmek için;
a) Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak,
b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,
c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,
e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,
f) Odaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen iki yıllık süre, Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grupları ve seçmen listelerinden silinen üyelerden Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle yeniden meslek grubuna ve seçmen listelerine dâhil edilen üyeler için aranmaz.
Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlarla, seçilme yeterliliğini yitirenlerin oda, borsa ve Birlik organlarındaki üyeliği bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden sona erer.
 Seçilme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;
a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması, şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.
Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir.
Oda, borsa ve Birlik organlarında görevli iken milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri, seçildikleri milletvekili veya mahalli idare seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren kendiliğinden sona erer.
Milletvekili veya belediye başkanları oda, borsa ve Birlik organlarına seçildikleri seçimlerin kesinleşmesinden itibaren üç (3) gün içinde milletvekilliği veya belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmedikleri takdirde oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer
Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organlarına seçilemez.
Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.
8-Oy Verme İşlemi:
Meslek Komiteleri ve Meclis üyeleri seçiminde oy verme işlemi; 09:00-17:00 saatleri arasında gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenlerde oylarını kullanırlar. Seçmen listesinde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda, borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. 
Oylar; herhangi bir şekilde hazırlanmış (matbu, el yazısı, daktilo, bilgisayar vs.) oy pusulalarının, oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her meslek grubu için ayrı ayrı verilecek zarflara konulması sureti ile kullanılır. Seçim mührü bulunmayan zarflara konulan oylar geçersizdir.
Her meslek grubu için ayrı zarflarda oy kullanılır. Bu zarflara konulacak her bir oy pusulasının üstü-ne meslek komitesi asıl üye adayları, altına ise meslek komitesi yedek üye adayları ayrı ayrı yazılır. Meclis asıl ve yedek üyesi adayları aynı liste üzerinde meslek komitesi asıl üyesi adaylarının yanlarına yazılarak belirtilir. Bu şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası tek bir zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez.
Tüzel Kişiler, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler. 
Bu nedenle, Meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçiminde oy pusulalarında aday gösterilecek Tüzel kişinin ticaret sicilinde tescilli unvanının ve ticaret sicil numarasının yazılması zorunludur. (Örnek oy pusulası ektedir.)
Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, Seçim Sandık Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından imzalanıp, tutanakların 1’er örneği seçim yerinde asılmak sureti ile, geçici seçim sonuçları bir tam iş günü ( 02/10/2017  Pazartesi ) ilan edilecektir.
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar Hâkimliğimiz tarafından aynı gün incelenerek, karara bağlanacaktır.
Bu kararlar, seçim yerinde asılmak sureti ile bir tam iş günü ilan edilecektir.(02/10/2017 Pazartesi )
Bu kararlara karşı, ilan süresi içerisinde İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir( 03/10/2017 Salı)  İl Seçim Kurulunun vereceği karar kesindir. (04/10/2017 Çarşamba )
Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliğine seçilen tüzel kişilerin yetkili temsilcilerinin isimleri bildirilecek-tir. ( En geç 06/10/2017 Cuma ) İsmi bildirilen tüzel kişinin ticaret siciline tescilli temsilcisi gerçek kişinin, Ticaret Sicili Müdürlüğünden alacakları iki adet temsilci belgesinin biri, 08/10/2017 Pazar günü 10:00-16:00 saatleri arasında yapılacak  Oda Yönetim Kurulu Başkanı ile Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB Genel Kurul Delegeleri seçiminde oy kullanma sırasında, seçim sandık kuruluna bizzat ibraz edilecektir.
9-Meclis Seçimlerinin Kesinleşmesini Müteakip, Belirlenen Üyelerle:
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın;
Yönetim Kurulu Başkanı: 1 asil üyesi ( Kanunun 96.ncı maddesinin son fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı yedeği seçimi yapılmaz )
Yönetim Kurulu Üyeleri: 6 asil ve 6 yedek üyesi,
Disiplin Kurulu Üyeleri: 6 asil ve 6 yedek üyesi,
Birlik Genel Kurulu Delegesi: 2 asil ve 2 yedek delege,
Seçimleri, 08 Ekim 2017 Pazar günü, 10:00-16:00saatleri arasında, KIRŞEHİR Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası Konferans Salonu’nda  yapılacaktır.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve Oda Yönetim Kurulu: Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer.
Oda Disiplin Kurulu: Meclis tarafından odaya kayıtlı üyeler arasından yargı gözetiminde seçilen altı üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. Tüzel kişiler Disiplin Kurulu Üyeliğine tüzel kişi olarak seçilir. Meclis üyeliğine seçilenler, Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilemezler. Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilebilmek için, Organ seçimleri hakkında yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen seçilme yeterlilik-lerinin yanında, daha önce herhangi bir disiplin ve para cezası almamış olmak ve en az lise ve dengi okul mezunu olmak gerekmektedir. Disiplin Kurulu üyeliği seçiminde kullanılacak oy pusulalarına, tüzel kişinin unvanı ile tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişinin isminin birlikte yazılması zorunludur.
Birlik Genel Kurul Delegeleri: Meclisçe, kendi üyeleri arasından bu seçim dönemi için iki asil üye ve iki yedek üye seçilir.
Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile Birlik Genel Kurulu delegesi seçimlerinde de meslek komitelerinin seçimlerine ilişkin usul ve esaslar uygulanacaktır.
Seçimler sırasında seçim sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar Devlet Memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.
Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkime ve Seçim Sandık Kurulu Başkan ve üyelerine 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücretlerle diğer seçim giderleri Oda tarafından karşılanır.
Yukarıda müfredatı belirtilen seçim talimatlarının Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Organ seçimlerine ilişkin bu metnin ve eklerinin Odaya tebliğ tarihinden başlayarak, Seçimler sonuçlanana kadar, Oda web sitesinde yayınlanmasına, en az bir haftalık mahalli gazetede bir kez ilan edilmesi, Ayrıca seçim günü olan 01 Ekim 2017 günü seçim mahallinin giriş kapısına asılı kalmasına;
İş bu seçim talimatımızın aynen uygulanmasına, 07.09.2017  tarihinde karar verilmiştir.
 
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri