Remi İlan

Resmi İlan 2 Şubat 2018 08:06
Videoyu Aç Remi İlan
A
a
EÜAŞ/HİRFANLI ELEKTRİK TEST MÜDÜRLÜĞÜ, GÖLBAŞI VE KEBAN ELEKTRİK TEST MÜDÜR YARDIMCILIKLARI İHTİYACI 36 AY SÜRE İLE 45000-LİTRE AKARYAKITIN (MOTORİN) OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİNE SAHİP İSTASYONLARDAN TEMİNİ İŞİ 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - İÇ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ 
 
EÜAŞ/Hirfanlı Elektrik Test Müdürlüğü, Gölbaşı ve Keban Elektrik Test Müdür Yardımcılıkları ihtiyacı 36 ay süre ile 45000-Litre akaryakıtın (motorin) Otomatik Taşıt Tanıma Sistemine sahip istasyonlardan temini işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  
İhale Kayıt Numarası  :  2018/42187 
 
1-İdarenin 
a) Adresi  Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 Kat:13 06520 BAHÇELİEVLER ÇANKAYA/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası  03122126900/2333 - 3122121748 
c) Elektronik Posta Adresi  basinhalk@euas.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  EÜAŞ/Hirfanlı Elektrik Test Müdürlüğü, Gölbaşı ve Keban Elektrik Test Müdür Yardımcılıkları ihtiyacı 36 ay süre ile 45000-Litre akaryakıtın (motorin) Otomatik Taşıt Tanıma Sistemine sahip istasyonlardan temini işi} mal alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yerleri  1. İhale konusu akaryakıt alımları, Yüklenici ve/veya bayileri ile istasyonları tarafından gün ve saat sınırlaması olmaksızın (7/24) İdarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde gerektikçe yapılacaktır. 2. Yüklenici, temin edeceği akaryakıtı, kendi adı altında bulunan akaryakıt bayileri kapsamına aldığı istasyonlar vasıtasıyla verecektir. 
c) Teslim tarihi  1. İhale konusu akaryakıt alımları, Yüklenici ve/veya bayileri ile istasyonları tarafından gün ve saat sınırlaması olmaksızın (7/24) İdarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde gerektikçe yapılacaktır. 2. Yüklenici, temin edeceği akaryakıtı, kendi adı altında bulunan akaryakıt bayileri kapsamına aldığı istasyonlar vasıtasıyla verecektir. 
 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C-3 ÇANKAYA ANKARA 
b) Tarihi ve saati  22.02.2018 - 14:00 
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi, 
b) İstekli bir "  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise; Akaryakıt Dağıtım Kuruluşunun bayisi olduğuna dair EPDK tarafından verilmiş bayilik lisansını teklif ekinde sunması gerekmektedir. 
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. 
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
Temin edilecek motorinin özellikleri EPDK tebliğlerinde belirtilen ve TS EN 590:2014 standardına ve spesifikasyon değerlerine uygun olacaktır. Sözleşmenin uygulanması esnasında, EPDK/TSE tarafından bir değişiklik yapılması halinde yüklenici söz konusu değişiklikleri EÜAŞ’a bildirecek olup bu değişiklikleri herhangi bir ek ücret talep etmeksizin uygulayacaktır. 
Satın alınacak akaryakıtlar, 5055 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18. Maddesinde yer alan Ulusal Marker uygulamasına tabi olacaktır. 
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Kat:13 Oda No:27 Çankaya/ANKARAadresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No:C-1 ÇANKAYA ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  
 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
 
Basın NO:23
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri