KIRŞEHİR AKÇAKENT SOLAKUŞAĞI KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ KIRŞEHİR ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlan 25 Haziran 2018 08:12
Videoyu Aç KIRŞEHİR AKÇAKENT SOLAKUŞAĞI KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ  KIRŞEHİR ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
A
a
 
KIRŞEHİR AKÇAKENT SOLAKUŞAĞI KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ 
KIRŞEHİR ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Kırşehir Akçakent Solakuşağı Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası  :  2018/310721 
 
1-İdarenin 
a) Adresi  KERVANSARAY MAH.ŞEHİT FEDAKAR YİĞİT CAD.NO:1 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR 
b) Telefon ve faks numarası  3862131016 - 3862135098 
c) Elektronik Posta Adresi  ozelidare@kirsehirozelidare.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi   https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
 
2-İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı   830 m3 el ile hendek dolgusu-3087 m3 makinalı kazı yapılması,27 adet galvanizli harici tip kabinin yerine konması,3785 m çeşitli çaplarda polietilen boru döşenmesi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer  Akçakent İlçesi Solakuşağı Köyü 
c) İşe başlama tarihi  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde  
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  
ç) İşin süresi  Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.  
 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati  09.07.2018 - 10:30 
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
(A) ALT YAPI İŞLERİ : IV. GRUP : İÇME - KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat Mühendisliği 
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  
 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
 
13. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir 
 
Basın No:175
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri