Seri İlan ilanlar ilan ekle
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KIRŞEHİR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ:

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KIRŞEHİR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ:

ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR.

Tarih: 7 Şubat 2015
Telefon: 0 386 221 61 30-37
Fax: 0386 221 61 38
E-mail: kirsehirseker@turkseker.gov.tr
Fiyat:
Web:
Adres: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 -KIRŞEHİR
İl/İlçe: MERKEZ / Kırşehir
Firma Hakkında
ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KIRŞEHİR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ: Fabrikamız, Şeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhale kayıt numarası 2015 / 12748 1 - İdarenin a) Adresi Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 -KIRŞEHİR b) Telefon ve faks numarası 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38 c) Elektronik posta adresi (varsa) kirsehirseker@turkseker.gov.tr 2- İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı Fabrikamız Şeker Ambarı Tahmil Tahliye miktarı ± %20 toleranslı 110.000 ton olup; Fabrikamız deposu, Bölge depoları ve Kiralık depolarda bulunan Şekerlerin satışa verilmesi, Fabrikamızın 2015/2016 kampanya döneminde üretilen şekerlerin istife alınması veya doğrudan satışa verilmesi, istife alınan kiralık depolardaki şekerlerin istiften satışa verilmesi, başka bir fabrika veya depodan gelen şekerlerin istiflenmesi ve sevk edilmesi, işin konusunu teşkil eder. b) Yapılacağı Yer Kırşehir Şeker Fabrikası İç, Dış ve Kiralık Şeker Ambarları c) İşin Süresi 12 (oniki) aydır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR b) Tarihi ve saati 17.02.2015 Salı Günü – Saat 09:30 4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi 4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde Bedel İçeren Tek Bir sözleşme Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan personel çalıştırılmasına dayalı her türlü tahmil tahliye işleri, benzer iş olarak Kabul Edilecektir. 5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200-KIRŞEHİR / Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür. 12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 13- İhalede, gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklilerin veya kanuni temsilcilerinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi, son ve kesin pey olarak kabul edilecektir. 14- Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI AŞ BASIN NO: 35
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri