Seri İlan ilanlar ilan ekle
 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) KIRŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) KIRŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL TAŞIMA ARACI KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ

Tarih: 20 Kasım 2014
Telefon: 3862526323
Fax: 3862526322
E-mail: kirsehir.sube@tmo.gov.tr
Fiyat:
Web: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Adres: Toprak Mahsulleri Ofisi Kirsehir Sube Müdürlügü Kiliçözü Sanayi Sitesi Keresteciler Bölümü 1 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
İl/İlçe: MERKEZ / Kırşehir
Firma Hakkında
PERSONEL TAŞIMA ARACI KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) KIRŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Personel Taşıma Aracı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2014/155972 1-İdarenin a) Adresi : Toprak Mahsulleri Ofisi Kirsehir Sube Müdürlügü Kiliçözü Sanayi Sitesi Keresteciler Bölümü 1 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR b) Telefon ve faks numarası : 3862526323 - 3862526322 c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir.sube@tmo.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : TMO Kırşehir Şube Müdürlüğü Personelinin 2015 yılında 9 ay süreli toplam 187 gün süreyle en az 33 koltuk kapasiteli ve en az 2011 model otobüs ile sabah ve akşam birer sefer olmak üzere işyerine getirilip götürülmesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Kırşehir Belediyesi mücavir alanı c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 30.09.2015 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : TMO Kırşehir Şube Müdürlüğü b) Tarihi ve saati : 28.11.2014 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı Teknik İşler Servisi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO Kırşehir Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Basın no:441
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri