Seri İlan ilanlar ilan ekle
TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR KIRŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR KIRŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

Tarih: 24 Eylül 2014
Telefon: 3862131220
Fax: 3862133375
E-mail: kirsehir@iskur.gov.tr
Fiyat:
Web: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Adres: Medrese Mahallesi 62. Sok. No:3 Çalışma ve İş Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğü 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
İl/İlçe: / Kırşehir
Firma Hakkında
MALZEMELİ 4 KİŞİLİK BİNA GENEL TEMİZLİĞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2014/117827 1-İdarenin a) Adresi : Medrese Mahallesi 62. Sok. No:3 Çalışma ve İş Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğü 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR b) Telefon ve faks numarası : 3862131220 - 3862133375 c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir@iskur.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Çalışma ve İş Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğü Hizmet binası ve çevresi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Çalışma ve İş Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğü Hizmet binası ve çevresi c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2016 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Medrese Mahallesi 62. Sok. No:3 KIRŞEHİR adresinde bulunan Çalışma ve İş Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda b) Tarihi ve saati : 16.10.2014 - 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Medrese Mahallesi 62. Sok. No:3 KIRŞEHİR Adresindeki Çalışma ve İş Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğü Muhasebe Birimi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Medrese Mahallesi 62. Sok. No:3 KIRŞEHİR adresinde bulunan Çalışma ve İş Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğü Muhasebe Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ATMIŞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Basın no:336
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri