Seri İlan ilanlar ilan ekle
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM)

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM)

İşletmemizin ekilişlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Zirai Mücadele İlaç alımı

Tarih: 13 Şubat 2015
Telefon: 386 515 4140
Fax: 386 515 4144
E-mail: malya@tigem.gov.tr
Fiyat:
Web:
Adres: Yeni Doganli Köyü .. 40020 .. BOZTEPE/KIRŞEHİR
İl/İlçe: MERKEZ / Kırşehir
Firma Hakkında
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü İşletmemizin ekilişlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Zirai Mücadele İlaç alımı Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir. İhale Kayıt Numarası : 2015/14086 1-İdarenin a) Adresi : Yeni Doganli Köyü .. 40020 .. BOZTEPE/KIRŞEHİR b) Telefon ve faks numarası : 386 515 4140 - 386 515 4144 c) Elektronik Posta Adresi : malya@tigem.gov.tr 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-300 gr/lt Aminopyralid %30 +150 gr/lt Florasulam %15 Wg.175.Kg 2-İmazomox SL 40 gr/lt (yonca Bitk.Ruhsatlı Olacak) :.. 502.lt 3- %37,5 Tribenuron Methyl %37,5 Thifensulfuron Methyl …………….………. :.. 22.lt b) Teslim yeri : Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Boztepe/KIRŞEHİR c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde malın tamamını teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Boztepe/KIRŞEHİR b) Tarihi ve saati : 24.02.2015 SALI günü saat: 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler, d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu. e) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. f) Teklif edilen her bir zirai mücadele ilacı için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış “Zirai Mücadele İlaçları Ruhsatnamesi’nin ibraz edilmesi.. g) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış “Zirai Mücadele İlaçları İştigal İzin Belgesi’nin” ibraz edilmesi. h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 4.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.2.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler: İsteklinin; a) İmalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporunu, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini, İhale Komisyonuna ibraz etmesi zorunludur5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (Türk Lirası) karşılığı MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Boztepe/KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir. 6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Boztepe/KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 7. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 10.Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İdare kamu yararı ve hizmet gereklerine göre ihaleyi, en ucuz fiyat teklif edene verip vermemekte kısmen veya tamamen vermekte veya dilediğine vermekte serbesttir. 11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın no:043 MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri