Seri İlan ilanlar ilan ekle
T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

Taşıt Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Tarih: 8 Aralık 2014
Telefon: 3862131096
Fax: 3862134455
E-mail: kirsehir@saglik.gov.tr
Fiyat:
Web: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Adres: AHIEVRAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. 2 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
İl/İlçe: MERKEZ / Kırşehir
Firma Hakkında
T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Taşıt Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2014/167769 1-İdarenin a) Adresi : AHIEVRAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. 2 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR b) Telefon ve faks numarası : 3862131096 - 3862134455 c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir@saglik.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı :Taşıt Kiralama Hizmet Alımı, 2 Adet (1 Adet 4+1 Binek Tip-1 Adet 4+1 Kamyonet) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri. c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu (Zübeyde Hanım Cad.No.2)KIRŞEHİR b) Tarihi ve saati : 18.12.2014 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: Kiralanacak olan 1 adet 4+1 Binek Tip Araç; 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4.maddesi gereği; Yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıtlar kiralanamaz.(Yerli muhteva oranı % 50 nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli sayılır) T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünce yerli mutheva oranı %50 nin üzerinde olduğu belirlenen binek ve station-wagon cinsi taşıtlar kiralanabilecektir. Bu nedenle binek tip araç için teklif edilen araçın yerli muhteviyat oarnı % 50 nin üzerinde olacaktır. 2014/6814 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2.Maddesi gereğince, şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (KDV Hariç, her türlü bakım onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarfından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtlar Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2 sini aşmayacaktır, denilmetedir. Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, teklif veren firmalar tekliflerin değerlendirlmesine esas olmak üzere teklif edilen aracın cinsi, modeli ve kasko sigorta değerini gösterir belgeleri teklifi ile birlikte sunacaktır. Yüklenici, kendine ait araçların ruhsatının asıllarını veya noter onaylı suretlerini sözleşme imzalanmadan önce Müdürlüğümüze ibaraz edecektir.Araçlar yüklenicinin kendi malı olmaması halinde, sözleşme imzalanmadan önce araç sahibi ile yapılmış noter onaylı kira sözleşmesi sunulacaktır.Kira sözleşmesinde araçların Müdürlüğümüz emrinde sözleşme süresi boyunca kullanılacağı hükmüne yer verilecektir. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Kamu veya özel sektörde personel taşıma ve araç kiralama işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Zübeyde Hanım Cad. No.2) KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Zübeyde Hanım Cad. No. 2) KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. BASIN NO: 468
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri