Seri İlan ilanlar ilan ekle
KIRŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

KIRŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

KIRŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR VE ÇİÇEKDAĞI ŞEFLİKLERİ İHTİYAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT

Tarih: 24 Kasım 2014
Telefon: 3862620809
Fax: 3862620809
E-mail: ilkaygunay@ogm.gov.tr
Fiyat:
Web: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Adres: Kervansaray mah. Şehit FedakarYigitcad. No:3 KIRŞEHİR
İl/İlçe: MERKEZ / Kırşehir
Firma Hakkında
KIRŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KIRŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR VE ÇİÇEKDAĞI ŞEFLİKLERİ İHTİYAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2014/156106 1-İdarenin a) Adresi : Kervansaray mah. Şehit Fedakar Yiğit Cad. 40200 KIRŞEHİR b) Telefon ve faks numarası : 3862620809 - 3862620809 c) Elektronik Posta Adresi : ilkaygunay@ogm.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adr. : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 15.000 Lt Euro Dizel ve 200 Lt Benzin(95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : İhale üzerinde kalan firmanın akaryakıt pompalarından idareye ait araçlara, akaryakıt fişleri karşılığında 7/24 peyder pey teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : 2015 yılı içerisinde12 ay boyunca Peyder pey teslim alınacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Kervansaray mah. Şehit FedakarYigitcad. No:3 KIRŞEHİR b) Tarihi ve saati : 03.12.2014 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: a) İstekli bir " Akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşu" ise EPDK tarafından verilmiş Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge, b) İstekli bir " Akaryakıt dağıtım kuruluşunun bayisi" ise Bayisi olduğu kuruluştan alınmış bayilik yazısı veya sözleşmesi, c) İsteklinin Epdk kurumundan aldığı İstasyonlu Bayilik belgesi, d) İsteklinin bulunduğu Belediye Başkanlığından alınmış olan İş yeri Açma ve İzin belgesini 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. Kapasite raporu, Sanayi Sicil Belgesi, İmalat yeterlilik Belgesinden birisini göstererek imalatçı olduğunu tesvik edebilir. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: Temin edecekleri ürünlerin TSE Standartlarında olduğunun belgelendirilmesi 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi, Kervansaray mah. Şehit FedakarYigitcad. No:3 KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: 1- İhaleye, Orman İşletme Müdürlüğü idari binasına 10 km mesafede olan firmalar katılacaktır. 2- İhale üzerine kalan firma, İşletme araçlarına taşıt tanıma sistemini ücretsiz temin ve montaj yapacaktır. BASIN No:448
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri