Seri İlan ilanlar ilan ekle
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK VE İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Tarih: 25 Kasım 2014
Telefon: 3862724012-3862724015
Fax: 3862724008
E-mail: m.saltikalp@hotmail.com
Fiyat:
Web: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Adres: Güldiken Mahallesi Şehit Polis Mahmut SARISAKAL Caddesi No: 2 Posta Kodu 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
İl/İlçe: MERKEZ / Kırşehir
Firma Hakkında
TEMİZLİK VE İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Hizmet Binalarının 14 İşçi İle (12) Ay Süreli Malzemesiz Genel Temizlik ve İlaçlama İşihizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2014/156656 1-İdarenin a) Adresi : Güldiken Mahallesi Şehit Polis Mahmut SARISAKAL Caddesi No: 2 Posta Kodu 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR b) Telefon ve faks numarası : 3862724012 - 3862724015 - 3862724008 c) Elektronik Posta Adresi : m.saltikalp@hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Hizmet Binalarının 14 İşçi İle (12) Ay Süreli Malzemesiz Genel Temizlik ve İlaçlama İşidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Hizmet Binaları c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Kırşehir Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Konferans Salonu b) Tarihi ve saati : 18.12.2014 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu binaları yada özel sektörde yapılan kapalı alan temizlik hizmeti işleri. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale dokümanı, doküman bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri veya Mal Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzun Kırşehir Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Doğrudan Temin Büro Amirliği görevlilerine ibraz edilmesi suretiyle aynı bürodan temin edilebileceği gibi EKAP üzerinden de temin edilebilir. adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Bütçe Ve Doğrudan Temin Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Basın no:452
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri