GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Resmi İlan 13 Ekim 2017 07:00
Videoyu Aç GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR  SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
A
a

SÜT ÜRÜNLERİ, BAKLİYAT, İÇECEK İLE YAŞ SEBZE VE MEYVE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/511833

1-İdarenin

a) Adresi : Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası 40200 Bağbaşı KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası : 3862804380 - 3862804374

c) Elektronik Posta Adresi : sks@ahievran.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : SÜT ÜRÜNLERİ, BAKLİYAT, İÇECEK İLE YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesinde bulunan yemekhane depoları Merkez/KIRŞEHİR

c) Teslim tarihi : 1- Ürünler 01.01.2018 tarihinden itibaren ihtiyaca binaen 31.12.2018 tarihine kadar idare tarafından verilecek siparişler doğrultusunda, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak ve muayene komisyonunca kabulünden sonra teslim edilecektir. Siparişler bir gün öncesinden yer ve saati telefon, faks veya mail ile bildirilecektir. Verilen siparişler zamanında teslim edilmediği takdirde, geciken her saat için sözleşme bedelinin % 0,3 (binde üç) oranında ceza tahakkuk ettirilecektir. Gecikmenin 24 saati geçmesi durumunda ise her gün için sözleşme bedelinin % 1'i oranında ceza tahakkuk ettirilecektir. 2-Yüklenici sözleşme konusu olan gıda malzemelerini kendi aracı ve kendi personeliyle deponun içine kadar teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bağbaşı Yerleşkesi Kırşehir - Merkez

b) Tarihi ve saati : 07.11.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve

açıklamaları içeren doküman:

İhaleye girecek firmalar, teklif verecekleri ürünlerin her birinden numune getireceklerdir. Ekmek için

getirilecek numunede ambalaj üzerinde yazılacak bilgiler idareden temin edilerek ambalaja basılmış

halde teknik şartnameye uygun şekilde komisyona sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bağbaşı Yerleşkesi Kırşehir - Merkez adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bağbaşı Yerleşkesi Kırşehir - Merkez adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No:383

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

Kırşehir'in Güncel Haberleri