DÖKME LPG (PROPAN) GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -KİRSEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlan 7 Ekim 2017 07:00
Videoyu Aç DÖKME LPG (PROPAN) GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -KİRSEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A
a
Dökme LPG (Propan) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                       : 2017/496951
1-İdarenin
a)Adresi                                           : KAYABASI MAHALLESI STADYUM CADDESI 1 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b)Telefon ve faks numarası             : 3862131160 - 3862135036
c)Elektronik Posta Adresi                 : kirsehir@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı                    : 25.000 KG DÖKME LİKİT PETROL GAZI (PROPAN)
                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yerleri                                     : Mucur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Akpınar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Boztepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlükleri
c)Teslim tarihleri                                    : Teknilk şartnamenin 5.2. ve 5.3. maddeleri doğrultusunda, LPG.nin tanktaki stok durumu azaldıkça sözleşme süresince İdare tarafından yapılacak taleplerle peyderpey getirilerek                                                                  stok tankına yüklenici tarafından boşaltılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                             : Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Nasuhdede Mahallesi Killik Caddesi  Numara:2 Merkez/KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati                            : 23.10.2017 - 10:30

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış olan 5307 sayılı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da belirtilen dağıtıcı lisansına veya bayilik lisansına sahip olacak, bu belgenin aslını veya aslı aynıdır tasdikli suretini teklifi ile birlikte verecektir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Nasuhdede Mahallesi Killik Caddesi Numara:2 Merkez/KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Nasuhdede Mahallesi Killik Caddesi Numara:2 Merkez/KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 Basın NO:373
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

Kırşehir'in Güncel Haberleri