ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -KIRŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlan 14 Eylül 2018 08:05
Videoyu Aç ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR  GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -KIRŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A
a
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -KİRSEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  
İhale Kayıt Numarası  :  2018/445670 
1-İdarenin 
a) Adresi  KAYABASI MAHALLESI STADYUM CADDESI 1 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR 
b) Telefon ve faks numarası  3862131160 - 3862135036 
c) Elektronik Posta Adresi  kirsehir@gsb.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
 
2-İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı  1- Binek Otomobil Sedan (1 araç*364 gün) 2-16+1 Minibüs (2 araç 364 gün) 3-Açık Kasa Uzun Şase Kamyonet (1 araç 364 gün) 4-4 Kapılı Kapalı Kasa Hafif Ticari Araç (2 araç 364 gün) 5- 16+1 Minibüs (1 araç 120 gün)  
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer  Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
c) Süresi  İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019 
 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  Nasuhdede Mah. Killik Cad. No:2 Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati  23.10.2018 - 10:00 
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 
1-İhale konusu işinyapılabilmesi için, Binek Araçlar için A1,Kamyonetlerde gerekli olan K1 belgeleri ve Minübüs Tipi araçlarda D2 belgeleri teklif ile birlikte sunacaklardır. 
2- 02.10.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller ”de araçların kiralanmasında, aylık kira bedellerinin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan araç kasko değerinin %2'sini aşamayacağı hükmü karara bağlanmıştır. İstekliler, ilgili Bakanlar Kurulu Kararını göz önünde bulundurarak teknik şartnamede özellikleri belirtilen araçlara ilişkin tekliflerini sunmaları gerekmektedir. İstekliler, teklif ettikleri araçlara ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde, aracın markası, araç tipi, model ve kasko bedeli bilgilerini içeren ve ihale dökümanı ekinde yer alan EK-1 Araç Özellikleri formunu doldurup firma yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanarakteklifleri ile birlikte ihale dosyasında sunacaklardır. Ek 1 Araç Özellikleri formunu, ihale teklif dosyasında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. 
Her türlü araç kiralama hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Servisi adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  
 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.  
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
 
13.Diğer hususlar: 
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 
 
 
(Basın NO:242)
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri